Charakteristika OŘ

Oblastní ředitelství (OŘ) státního podniku Lesy České republiky má své sídlo v krajském městě Jihlava, Lidická kolonie 39. Vysočina je regionem s republikově nadprůměrnou lesnatostí. O lesy v regionu Vysočina, které jsou ve správě státu, se stará sedm lesních správ. Konkrétně se jedná o LS Telč, LS Nové Město na Moravě, LS Ledeč nad Sázavou, LS Pelhřimov, LS Český Rudolec, LS Třebíč a LS Znojmo. LS Třebíč a LS Znojmo jsou zařazeny pod OŘ Vysočina od 1.1. 2021, kdy k 31.12. 2020 došlo k zrušení KŘ Brno.

Vlastní výkon lesnických služeb zajišťují soukromé podnikatelské subjekty, a to na základě výsledků otevřených zadávacích řízení a uzavřených smluv. Veškeré lesní celky obhospodařované Lesy ČR získaly certifikát PEFC.

Územní působnost Oblastního ředitelství Vysočina svým rozsahem přesahuje území kraje Vysočina. Způsob hospodaření a charakter lesa je obdobný na 6-ti lesních správách – konkrétně na LS Telč, LS Nové Město na Moravě, LS Ledeč nad Sázavou, LS Pelhřimov, LS Český Rudolec a LS Třebíč, kde převažují porosty se smrkovými kulturami. Odlišné podmínky jsou v působnosti LS Znojmo. Jsou dány především nižší nadmořskou výškou, ze které vyplývá i druhová skladba dřevin (velký podíl listnatých dřevin).

O mnoho z přírodních skvostů se podnik Lesy České republiky, s.p. stará formou tvorby a udržování naučných stezek, cyklotras a turistických cest mimo jiné i ve spolupráci s KČT atp. Souhrnem všech těchto atributů regionu Vysočina je jednoznačné konstatování, že kdo by tento kraj nenavštívil, rozhodně přijde o veliké duševní bohatství, které mu návštěva jistě přinese. Způsoby pěstování jednotlivých dřevin vycházejí z programu trvale udržitelného hospodaření v lesích, výchovy a obnovy, je kladen důraz zejména na zvyšování podílu přirozené obnovy. Převažujícím hospodářským způsobem je způsob podrostní a násečný. Hospodaření v lesích má za cíl dosáhnout vhodné druhové skladby porostů, s vyšším podílem listnatých dřevin při zalesňování, což s sebou přináší vyšší náklady na zalesnění i na zajištění porostů.