PPO Březinka – POLDR

Lesy České republiky – Správy toků, oblast povodí Dyje spravuje vodní toky mimo jiné i Českomoravské vrchoviny, která se vyznačuje velmi členitým terénem, kde kopce přecházejí do hlubokých zařízlých údolí s poměrně značným podílem zalesnění. Zdejší vodní toky v naší správě jsou převážně bystřinného charakteru a dochází zde, při letních bouřkách nebo náhlého tání sněhu k povodňovým průtokům.

Jedním z významnějších vodních toků je vodní tok Březinka. Délka tohoto toku včetně přítoků je sice jen 6,8 km o ploše povodí 8,48 km2, průtok v profilu u soutoku s Klapovským potokem v obci Trnava je Q100 = 20 m3/s-1.

Na základě našich zkušeností a žádosti obce Trnava o řešení protipovodňové ochrany obce byl vybrán vhodný profil ke stavbě suché nádrže (poldru), která má za úkol zadržet přívalovou vlnu potoka Březinka.

Suchá nádrž je umístněna cca 600 m nad soutokem Klapovského potoka s Březinkou mimo zastavěné území. Byla vybudována zemní hráz s těsnícím jádrem o výšce 9,4 m a délky 55,8 m. Suchá nádrž zadrží při povodňových stavech 26.000 m3 vody. Tato suchá nádrž redukuje množství vody z Q100 na Q5 pomocí železobetonové trub DN 120. Průtok Q5  již obec Trnavu neohrozí, jelikož na tyto průtoky bylo v minulosti upraveno koryto toku v intravilánu obce.

Investorem celé stavby jsou Lesy České republiky,s.p. – Správa toků, oblast povodí Dyje se sídlem v Brně. Stavba byla financována ze 75% z programu Mze ČR „protipovodňové opatření“ a z 25% z finančních prostředků Lesů ČR. Finanční náklady na celou stavbu byly ve výši 5,5 mil Kč. Vlastní stavební práce byly zahájeny v listopadu 2010 a dokončeny v srpnu 2011. V říjnu 2011 byla tato stavba zkolaudována.

Spolu s dalšími stavbami v povodí byla zajištěna protipovodňová ochrana obce Trnava.

Fotografie