PPO Mlýnský potok v km 0,600 – 1,160

Délka Mlýnského potoka délka včetně přítoků je 18 km o ploše povodí 37 km2. Průtok Q100 = 38 m3/s-1. Městys Vladislav je umístněna na soutoku tohoto potoka s řekou Jihlavou.

Na základě žádosti Městyse Vladislav a našich zkušeností z let minulých, kdy v této lokalitě docházelo pravidelně k povodňovým stavům, bylo v rámci programu protipovodňových opatření zadáno vypracování projektové dokumentace „PPO Mlýnský potok v km 0,600 – 1,160“. Úkolem tohoto projektu bylo provedení úpravy koryta vodního toku a jeho zkapacitnění z Q2 = 9 m3/s-1 na Q50 = 32 m3/s-1.

Stavební práce v předmětném úseku úpravy spočívaly v rozšíření koryta vodního toku, vybudování levobřežní opěrné zdi. Pravý břeh byl zpevněn kamennou dlažbou do betonu s vysvahováním a osetím travním semenem. Dno bylo vyskládáno kamennou rovnaninou. Současně museli být přeloženy stávající inženýrské sítě.

Investorem celé stavby jsou Lesy České republiky,s.p. – Správa toků, oblast povodí Dyje se sídlem v Brně. Stavba byla financována ze 75% z programu Mze ČR „protipovodňové opatření“ a z 25% z finančních prostředků Lesů ČR. Finanční náklady na celou stavbu byly ve výši 12,5 mil Kč. Vlastní stavební práce byly zahájeny v srpnu 2009 a dokončeny v dubnu 2010.

Fotografie