RN Julinka

Na místě bývalé historické drobné vodní nádrže byla vybudována nová průtočná retenční nádrž. Zátopa nádrže vznikla odtěžením zeminy v celkovém množství 3 801 m3 a odstraněním náletových dřevin. Vhodná zemina byla použita na těleso hráze.

Břehy nádrže navazují na dno ve sklonu 1 : 4 a výše 1 : 3. Příjezdová stávající nezpevněná cesta byla v místě retenční nádrže v délce 71 m přeložena cca o 8 m směrem ze zátopy. V nátokové části nádrže je umístěna izolovaná vodní tůň s hloubkou vody max. 2,0 m a plochou 300 m2. Celkový maximální prostor nádrže je 7 510 m3 o celkové ploše 2 810 m2. Zbudovaná hráz je čelní, homogenní vytvořená z místních zemních materiálů.  Má délku 56,5 m, max. výška je 6,06 m a šířka koruny je 3,00 m, pouze pochozí. Koruna hráze se nachází na kótě 505,20 m n.m. V levobřežní části hráze u přístupové cesty je proveden nouzový bezpečnostní přeliv snížením koruny hráze, je opevněn zhutněným štěrkem, kóta přelivné hrany je na  kótě 504,80 m n.m. s přepadovou délkou 3,95 m. Návodní líc hráze je vysvahován do sklonu 1 : 3,7 a následně opevněn pohozem ze štěrkodrti v tl. 0,3 m po max. hladinu. Vzdušný líc je ve sklonu 1 : 2,2 a je ohumusován a oset travní směsí. V patě vzdušného líce je proveden patní drén. Výpustný objekt je tvořen z vtokového objektu, protiprůsakového žebra a betonovým uzavřeným požerákem s dvojitou dlužovou stěnou a odpadními kanalizačními rourami z PP DN 600 mm v celk. dl. 28,10 m s obetonováním, ukončené výustním betonovým čelem.

Na vyústní čelo navazuje odpadní koryto se šířkou ve dně 2,0 m a hloubkou 1,0 m se svahy o sklonu 1 : 2. Dno i břehy koryta jsou za výustí v délce 5,0 m opevněny lomovým kamenem osazeným na štět tl. 0,6 m. Opevnění je ukončeno kamenným prahem výšky 1,0 m. V čelní straně požeráku je vytvořen přeliv od úrovně 0,1 m nad zásobní hladinou o rozměrech 1,15 x 0,9 m, je osazen česlicovou mříží. Otvor slouží ke zvětšení průtoku do požeráku nad max. hladinou. 

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Velký Dešov, okres: Třebíč, kraj: Vysočina
Vodní tok: Bítovský potok
Cena stavby: 2 636.678,- Kč
Realizace: 2016

Fotografie

Mapka

<img class=“alignnone size-full wp-image-1118″ src=“https://stdyje.lesycr.cz/wp-content/uplo