Vodní nádrž Bojanovice – Hubert

VN Bojanovice – Hubert se nachází cca 1,5 km jižně od obce Bojanovice, okres Znojmo v Jihomoravském kraji v nadmořské výšce cca 320 m n.m. v k.ú. Bojanovice u Znojma a Hluboké Mašůvky. Rybník je průtočný, umístěn na Hlubokém potoce v ř.km 3,800 – 4,100 ve správě LČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Dyje, ČHP 4-14-03-020.

Byla provedena celková rekonstrukce vodní nádrže. Na konci zátopy byly vytvořeny 2 oddělené mokřady o ploše 195 a 375 m2 a hloubky cca 0,95 m s různými sklony břehů, upravenými pro výskyt drobných obojživelníků.

Vodní nádrž byla vybudována z vlastních zdrojů ve výši 2 522.146,- Kč na pozemcích ve vlastnictví ČR – LČR, s. p.

Charakteristiky nádrže
Celkový objem nádrže   21.430 m3 
Zatopená plocha – max. hladina   14.000 m2
Maximální hloubka při Mmax   3,83 m 
 Kóta hladiny zásobního prostoru Mzás  321,95 m n.m.
Objem zásobního prostoru Vzás   19.930 m3
Zatopená plocha při Mzás   13.250 m2
 Kóta ovladatelného retenčního prostoru              322,0 m n.m.
 Ovladatelný retenční prostor Vro  1 500 m2

Vodní nádrž Bojanovice – Hubert se nachází v lokalitě „Přírodního parku Jevišovka“ a současně je tato oblast zařazena jako „Evropsky významná lokalita“ soustavy Natura 2000, z důvodu výskytu čolka velkého (Triturus cristatus). Vybudováním dvou oddělených mokřadů byl výrazně podpořen vliv pro vývoj těchto mokřadních a na vodu vázaných společenstev.

Fotografie