Slavonický potok v km 0,400-3,300

Cílem technického řešení stavby bylo zajistit průtočnou kapacitu stávajícího koryta vodního toku Slavonického potoka. Stavba je členěna na čtyři stavební objekty:

  • SO-01 – řešen úsek v ř. km 1,061-1,600
  • SO-02 – úsek v ř. km 1,600-2,100
  • SO-03 – úsek v ř. km 2,100-2,448
  • SO-04 – úsek v ř. km 2,448-3,300

Počátek stavebních úprav SO-01 začíná v místě lávky v ř. km 1,061 situovaný cca 150 m pod stávající ČOV. Konec údržby v ř. km 1,600 je v místě, kde začíná dřevěné oplocení pozemku p.č. 9496. V tomto úseku bylo provedeno odtěžení sedimentu z průtočného profilu koryta.  Pro převádění povodňových průtoků byla na pravém břehu provedena berma o šířce 4,0 m v délce 200 m v ř. km 1,400-1,600. Niveleta stávajícího dna byla zachována.

Počátek stavebních úprav SO-02 začíná na pravém břehu od místa dřevěného oplocení pozemku p.č. 9496 v ř. km 1,600 v délce 0,500 km po silniční most. V úseku km 1,720-1,820 se koryto navrhovanými úpravami rozšířilo, pravobřežní zídka se zrušila a nahradila novou. Dále v úseku km 1,711-1,750 na levém břehu byla stávající zídka zbourána a nahrazena kamennou rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg s vyklínováním a urovnáním líce. Z důvodu zvýšení kapacity koryta pro převádění povodňových průtoků byla na levém břehu v km 1,600-1,680 vytvořena berma snížením úrovně stávající cesty. Toto opatření umožní snížit hladinu vody při povodňovém průtoku Q20 o cca 20 cm a tím snížit četnost záplav v prostoru intravilánu města. Na tuto levou bermu navazuje berma na pravém břehu v úseku SO-01. Levý břeh v km 1,750-1,845 je tvořen zídkami soukromých dvorků a zahrádek. Před stávajícími zdmi byla provedena postupně nová železobetonová zídka, líc betonu nade dnem byl obložen zdivem z lomového kamene.  

Počátek stavebních úprav SO-03 začíná v ř. km 2,100-2,448 v délce 60 m proti proudu, kde je koryto toku vedeno v opěrných zídkách na cementovou maltu. V tomto úseku bylo provedeno odstranění nánosů a oprava vypadlých kamenů a přespárování zdiva. 

V úseku SO-04 v ř. km 2,448-3,208 byla již v prosince roku 2012 ve stávajícím korytě provedena probírka břehového porostu. V ř. km 2,605 na levém břehu v délce 8 m byla provedena sanace břehové nátrže rovnaninou z lomového kamene. V úseku 2,664-2,725 byl navýšen levý břeh zemním násypem o cca 10-30 cm tak, aby bylo zajištěno alespoň převedení průtoku Q5-leté vody přes stávající propustek pod železniční tratí.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Slavonice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Vodní tok: Slavonický potok
Cena stavby:  
Realizace:  
Fotografie