Úprava Hodonínky v km 13,670 – 15,700

V intravilánu města Olešnice byla provedena rekonstrukce toku Hodonínky.

Úprava toku pochází z roku cca 1936 a při zahájení stavebních prací byla značně poškozena či rozplavena. Při průchodu větších vod docházelo k vybřežení na okolní pozemky a k zaplavování okolních nemovitostí. V minulosti postihlo město Olešnice několik povodňových situací v letech 1997, 2002, 2006. Škody na majetku byly v řádu milionů.

Stavba byla realizována v roce 2015 – 2016.

Technické řešení zahrnovalo zvětšení kapacity koryta, opevnění břehů kamennou rovnaninou, vybudování manipulačního pruhu šířky 3,5 m, který je součásti koryta a bude sloužit k odvedení vod při vyšších průtocích, vytvoření ochranných sypaných hrází, případně ochranných železobetonových zdí. Koryto vodního toku bylo zkapacitněno na průtok Q20

Celkové náklady na stavbu dosáhly 11,3 mil. Kč a to včetně výkupu pozemků, vyhotovení projektové dokumentace a ostatních nutných výdajů. Z toho celková výše dotace dosáhla 7,908 mil. Kč.

Poblíž upraveného koryta toku byl umístěn altán s informační cedulí.

Fotografie