Výkon správy vodních toků

Výkon správy vodních toků spočívá v péči o určené drobné vodní toky. Součástí svěřeného majetku jsou vodní díla vč. vodních nádrží. Ze strany správců toků jsou prováděny pravidelné terénní prohlídky vodních toků a vodních děl (vč. technickobezpečnostního dohledu nad vodními nádržemi), vysazovány a vychovávány břehové porosty, vytváří se nové retenční nádrže, tůně i mokřady.

Na tocích v zastavěných územích je pečováno o stávající vodohospodářský majetek, případně jsou realizována opatření nová, vždy se snahou využití přírodě blízkých úprav. Hlavním úkolem v extravilánech obcí je pak navracet vodním tokům jejich přirozený charakter, připravovat podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků. Jde tedy o komplexní činnost řešící jak problematiku protipovodňové ochrany, tak sucha.

Nemalou část agendy zaujímá také vyjadřovací činnost a pozemková evidence.

Celkově do působnosti OŘ Vysočina spadá více než 3 600 km koryt vodních toků ve správě Lesů ČR, s.p., přes 500 km podélných úprav koryt a 123 vodních nádrží. Výkon činností je územně rozdělen do 7 rajonů správců toků, kteří spravují drobné vodní toky v povodí Dyje, Vltavy a Labe. Přehledná mapa rozdělení působnosti a kontaktů na příslušné správce toků je uvedena níže.